EXPERIENȚA & ECHIPA

Despre Popescu & Asociații


Experiență


Cu o experiență profesională de peste 20 de ani, Societatea de Avocați Popescu & Asociații oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Popescu și Asociații oferă servicii de asistență și reprezentare juridică în domeniile dreptului societar, dreptului muncii, contenciosului administrativ și fiscal, insolvenței, dreptului penal  prin intermediul avocaților experimentați în fiecare dintre  aceste domenii.

Pentru că am parcurs trasee profesionale diferite, în arii de practică distincte, am înțeles că este nevoie să ne unim experiența, știința de carte și atenția la detalii pentru a putea oferi clienților noștri timp, empatie,  soluții și, mai ales, încredere. Pentru noi este esențială  încrederea clientului că speța lui va fi tratată ca speța  unui apropiat.

Dragoș Popescu


Cu o experiență profesională de 20 ani, Dragoș oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Arii de practică:

  • Litigii
  • Drept Civil
  • Executare Silită
  • Retrocedări

Dragoș a gestionat cu succes dosare constituite în baza Legii nr.10/2001, a legilor fondului funciar (Legea 18/1991, Legea 169/1997, Legea 1/2000, Legea 247/2005), a reprezentat persoane fizice și juridice în dosare având ca obiect revendicări ale unor imobile cu valoare de piață semnificativă.

Dragoș s-a mai implicat în demersuri judiciare de valorificare a drepturilor succesorale, a drepturilor reale (revendicări, servituți, grănițuiri, accesiuni imobiliare artificiale) sau a drepturilor de creanță (acțiuni în despăgubiri, acțiuni grefate pe drepturi izvorâte din contracte de locațiune, acțiuni în răspundere delictuală).

O parte consistentă a experienței acumulate de Dragoș se circumscrie reprezentării unor importanți jucători de pe piața de leasing financiar, implicându-se în toată gama de litigii aferentă acestei activități economice.

Contestațiile la executare în cadrul cărora a reprezentat atât persoane fizice cât și persoane juridice, indiferent de calitatea acestora- debitori sau creditori-  i-au oferit lui Dragoș posibilitatea de a valorifica strategii validate de instanțe prin hotărâri  favorabile clienților săi. Dragoș este apreciat pentru demersurile întreprinse în vederea soluționării cu celeritate a disputelor juridice și pentru strategiile propuse pentru valorificarea eficientă  a drepturilor și intereselor clienților săi.

Mirela Popescu


Cu o experiență profesională de 16 ani, Mirela oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Arii de practică:

  • Litigii
  • Insolvență
  • Drept Civil
  • Drept Societar

Individual sau în colaborare cu alți avocați sau specialiști (experți judiciari, consultanți fiscali), Mirela a acordat consultanță sau a reprezentat persoane fizice sau juridice:

(i) în organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale societăților cu răspundere limitata sau pe acțiuni, a efectuat demersurile necesare în vederea efectuării formalităților menite să asigure opozabilitatea acestora,

(ii) a reprezentat persoane fizice sau juridice în litigii ce aveau ca obiect anularea hotărârilor adoptate de organele societare deliberative,

(iii) a identificat soluții inovatoare menite să înlăture blocajul creat prin exercitarea abuzivă a prerogativelor recunoscute de lege organelor executive ale unei societăți de capitaluri,

(iv) a reprezentat o persoană juridică în demersurile de înscriere în cartea funciară a unui teren aportat în natură de unul dintre acționari, consecutiv unor încercări nereușite eșuate,

(v) a reprezentat cu succes o persoană juridică într-un litigiu având ca obiect anularea denunțării unilaterale de către lichidatorul judiciar a unui contract de locațiune,

(vi) a reprezentat cu succes o societate pe acțiuni ce avea calitatea de pârâtă într-o acțiune în antrenarea răspunderii fundamentate pe prevederile art. 138 din Legea nr. 85/2006, (vii) a reușit anularea unor decizii de impunere emise de autoritatea fiscală în urma finalizării inspecției fiscale desfășurate la un contribuabil din domeniul IT. Mirela este apreciată de către clienții săi pentru profunzimea abordării și atenția la detalii.

Matei Stăncescu


Cu o experiență profesională de 11 ani, Matei oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Arii de practică:

  • Drept Contravențional
  • Drept Penal

Pe parcursul traseului profesional, Matei a fost gestionat  dosare ce implică probleme din aproape toate domeniile dreptului penal. Însă având în vedere evoluția actuală a realitătilor economice, în practica profesională recentă este marcată de gestionarea unor dosare din materia criminalității economico-financiare.

Cele mai multe cauze aflate pe rolul organelor judiciare în care a oferit asistență juridică și reprezentare au avut ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea cu rea-credință a creditului societății, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută simplă și bancrută fraduloasă.

Matei este apreciat  pentru seriozitateaa și integritatea manifestate în relația cu clienții, pentru atenția la detaliile cu relevanță juridică.

Aveți nevoie de reprezentare legală?


Va rugăm să ne contactați la telefon sau pe email folosind informațiile de mai jos:


Telefon

031.401.1713

Adresă Sediu

Bd. Unirii, Nr.20, Bl.5C, Ap.46, Sector 4, București, 040107

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Popescu și Asociații protejează și respectă confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


De aceea, atunci când utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectăm toate reglementările în materia protecţiei și securităţii datelor personale în acord cu dispozițiile legale în vigoare.Prelucrăm date cu caracter personal atunci când interacționăm cu clienți sau posibili clienți, când interacționăm cu colaboratorii noștri sau furnizorii de servicii.


În relațiile  cu clienții sau posibilii  clienți persoane fizice sau în relația cu reprezentanții legali, mandatari  ai  clienților sau posibililor  clienți persoane juridice.

Ce date prelucrăm?Prelucrăm date cu privire la persoana dumneavoastră (nume, prenume, data nașterii, cetăţenie, cod numeric personal, seria și numărul cărţii de identitate/pașaportului, funcția deținută etc.), date de contact (număr de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu/reședinţa etc.), date necesare în vederea emiterii documentelor fiscale, alte date necesare în vederea derulării raportului contractual, date referitoare la condamnări penale și sau fapte incriminate de legea penală, în ipoteza clienților pentru care se desfășoară activități juridice în materie penală, semnătura.


În ce scopuri prelucrăm date personale?Prelucrăm date cu caracter personal pentru încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților prestate în interesul dumneavoastră, în temeiul contractului încheiat între dumneavoastră și Popescu și Asociații, pentru completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de legislația incidentă, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului, pentru întocmirea documentelor financiar-contabile la care ne obligă legea, pentru arhivarea documentelor prevăzute de lege, în condițiile stabilite de aceasta, pentru recepționarea și/sau transmiterea corespondenței, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime în temeiul mandatului încredințat în virtutea contractului de asistență juridică semnat cu Popescu și Asociații, pentru îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților.


Totodată, prelucrăm date personale, în baza consimțământului dvs. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de asistență juridică sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de asistență juridică, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale stabilite în sarcina noastră, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime, atunci când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau interes în cadrul procedurilor judiciare.


În relațiile cu colaboratorii sau furnizorii de servicii.


Ce date prelucrăm?Prelucrăm date cu privire la persoana dumneavoastră (numele, prenumele, calitatea de reprezentant), date de contact (număr de telefon, adresa e-mail), date privind experiența profesională și/sau pregătirea profesională, date de identificare, semnătura.


Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când trebuie, să întreprindem anumite demersuri înainte de încheierea contractului cu dumneavoastră, precum și în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră.
În calitate de vizitatori ai paginii de internet www.popescusiasociatii.roPrelucrăm datele dumneavoastră ca urmare a accesării paginii de internet a Societății.


Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul îmbunătățirii conţinutului informativ al paginii noastre de internet.


Societatea a luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare astfel încât să asigure protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Popescu și Asociații utilizează mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranță în formă electronică şi fizică pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizată și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.Cu toate acestea, transmiterea informațiilor prin internet nu este complet securizată. Deşi luăm măsuri adecvate pentru a evita riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea informațiilor comunicate online.


Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi destinate utilizării de către Societate în calitate de operator și sunt comunicate următorilor destinatari, în cazuri temeinic justificate: autorități și instituții publice; alte entități precum: Oficiului Național al Registrului Comerțului, Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, instanțe judecătorești, executori judecătorești, notari publici, practicieni în insolvență, organele profesiei de avocat, furnizori/prestatori de servicii, colaboratori și parteneri ai Societății.


Dezvăluirea datelor către terți se face în acord cu prevederile legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât subzistă scopul prelucrării acestora atât pe întreaga durată a contractului de asistență juridică/ contractului încheiat cu dumneavoastră, cât și după încetarea contractului în vederea respectării obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.


Pe de altă parte, vă informăm că în baza prevederilor legale în vigoare avem obligația de a respecta termenele de păstrare / arhivare/ stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, o anumită perioadă de timp după încetarea raportului contractual.


În ipoteza în care prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază consimțământul dumneavoastră, prelucrarea se va realiza până la retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către noi precum obligația legală în acest sens.


Conform prevederilor legale incidente, aveți dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.


Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@popescușiasociatii.ro sau printr-o cerere scrisă transmisă pe adresa societății noastre.


În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.

Utilizând site-ul nostru, sunteți de acord cu cookie-urile care personalizează acest site.