TRIMITE-NE MESAJUL TĂU

Contact


Informații utile

Ne puteti contacta folosind informațiile de contact de mai jos:

Telefon

+4074 304 0797


Email


Adresa Sediu

Bd. Unirii, Nr.20, Bl.5C, Ap.46


Formular de contact

Aveți nevoie de reprezentare legală?


Va rugăm să ne contactați la telefon sau pe email folosind informațiile de mai jos:


Telefon

031.401.1713

Adresă Sediu

Bd. Unirii, Nr.20, Bl.5C, Ap.46, Sector 4, București, 040107

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Popescu și Asociații protejează și respectă confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


De aceea, atunci când utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectăm toate reglementările în materia protecţiei și securităţii datelor personale în acord cu dispozițiile legale în vigoare.Prelucrăm date cu caracter personal atunci când interacționăm cu clienți sau posibili clienți, când interacționăm cu colaboratorii noștri sau furnizorii de servicii.


În relațiile  cu clienții sau posibilii  clienți persoane fizice sau în relația cu reprezentanții legali, mandatari  ai  clienților sau posibililor  clienți persoane juridice.

Ce date prelucrăm?Prelucrăm date cu privire la persoana dumneavoastră (nume, prenume, data nașterii, cetăţenie, cod numeric personal, seria și numărul cărţii de identitate/pașaportului, funcția deținută etc.), date de contact (număr de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu/reședinţa etc.), date necesare în vederea emiterii documentelor fiscale, alte date necesare în vederea derulării raportului contractual, date referitoare la condamnări penale și sau fapte incriminate de legea penală, în ipoteza clienților pentru care se desfășoară activități juridice în materie penală, semnătura.


În ce scopuri prelucrăm date personale?Prelucrăm date cu caracter personal pentru încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților prestate în interesul dumneavoastră, în temeiul contractului încheiat între dumneavoastră și Popescu și Asociații, pentru completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de legislația incidentă, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului, pentru întocmirea documentelor financiar-contabile la care ne obligă legea, pentru arhivarea documentelor prevăzute de lege, în condițiile stabilite de aceasta, pentru recepționarea și/sau transmiterea corespondenței, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime în temeiul mandatului încredințat în virtutea contractului de asistență juridică semnat cu Popescu și Asociații, pentru îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților.


Totodată, prelucrăm date personale, în baza consimțământului dvs. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de asistență juridică sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de asistență juridică, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale stabilite în sarcina noastră, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime, atunci când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau interes în cadrul procedurilor judiciare.


În relațiile cu colaboratorii sau furnizorii de servicii.


Ce date prelucrăm?Prelucrăm date cu privire la persoana dumneavoastră (numele, prenumele, calitatea de reprezentant), date de contact (număr de telefon, adresa e-mail), date privind experiența profesională și/sau pregătirea profesională, date de identificare, semnătura.


Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când trebuie, să întreprindem anumite demersuri înainte de încheierea contractului cu dumneavoastră, precum și în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră.
În calitate de vizitatori ai paginii de internet www.popescusiasociatii.roPrelucrăm datele dumneavoastră ca urmare a accesării paginii de internet a Societății.


Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul îmbunătățirii conţinutului informativ al paginii noastre de internet.


Societatea a luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare astfel încât să asigure protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Popescu și Asociații utilizează mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranță în formă electronică şi fizică pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizată și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.Cu toate acestea, transmiterea informațiilor prin internet nu este complet securizată. Deşi luăm măsuri adecvate pentru a evita riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea informațiilor comunicate online.


Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi destinate utilizării de către Societate în calitate de operator și sunt comunicate următorilor destinatari, în cazuri temeinic justificate: autorități și instituții publice; alte entități precum: Oficiului Național al Registrului Comerțului, Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, instanțe judecătorești, executori judecătorești, notari publici, practicieni în insolvență, organele profesiei de avocat, furnizori/prestatori de servicii, colaboratori și parteneri ai Societății.


Dezvăluirea datelor către terți se face în acord cu prevederile legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât subzistă scopul prelucrării acestora atât pe întreaga durată a contractului de asistență juridică/ contractului încheiat cu dumneavoastră, cât și după încetarea contractului în vederea respectării obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.


Pe de altă parte, vă informăm că în baza prevederilor legale în vigoare avem obligația de a respecta termenele de păstrare / arhivare/ stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, o anumită perioadă de timp după încetarea raportului contractual.


În ipoteza în care prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază consimțământul dumneavoastră, prelucrarea se va realiza până la retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către noi precum obligația legală în acest sens.


Conform prevederilor legale incidente, aveți dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.


Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@popescușiasociatii.ro sau printr-o cerere scrisă transmisă pe adresa societății noastre.


În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.

Utilizând site-ul nostru, sunteți de acord cu cookie-urile care personalizează acest site.