CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ

Servicii & Asistență Juridică


Arii de practică


01

Drept Societar

Activitățile specifice profesiei de avocat circumscrise domeniului dreptului societar ocupă un rol important în aria de practică a societății noastre. Astfel, asistăm și reprezentăm persoanele fizice si juridice la constituirea societatilor regelementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de forma de organizare a acestora, context în care redactăm actele constitutive ale acestora, redactăm actele necesare în vederea stabilirii/schimbării sediului social, îndeplinim formalitățile de înregistrare ale acestora.


Dar rolul nostru nu se oprește la constituirea societății. Având în vedere experiența acumulată, redactăm documentele societare necesare în derularea activității companiei, asistăm administrația în demersurile premergătoare desfășurării adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor, atât în cazul societăților listate, cât și în cazul societăților închise, asistăm asociații/acționarii la desfășurarea adunărilor generale, realizăm formalitățile de înregistrare a hotărârilor forurilor deliberative societare.

Popescu și Asociații oferă asistență juridică în domeniile majorărilor de capital, fuziunilor, lichidărilor, cesiunii de părți sociale/acțiuni sau rezoluțiunii convențiilor prin care s-au realizat cesiuni ale participațiilor în acord cu prevederile Legii nr. 31/1990.

02

Dreptul Muncii

Indiferent de poziția Clientului, angajat sau angajator, Popescu și Asociații oferă servicii de asistență juridică sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești în proceduri ce au ca obiect raporturi de dreptul muncii subsumate contestării deciziilor de concediere, desființării contractelor de muncă, angajării răspunderii patrimoniale ale salariaților, valorificării drepturilor salariaților în raporturile cu angajatorul.

Popescu și Asociații  are o experiență consistentă în  redactarea documentelor specifice raporturilor de muncă, contracte individuale sau colective de muncă și  a actelor adiționale ale acestora,  clauze de neconcurență și confidențialitate, regulamente de ordine interioară, precum și în asistarea angajatorilor în operațiuni de restructurare sau reorganizare a activității, asistență în procedura disciplinară, negocierea și perfectarea de tranzacții.


03

Drept Penal

SCA POPESCU ȘI ASOCIAȚII acordă servicii de asistență juridică și reprezentare în legătură cu infracțiuni economice prevăzute in Codul Penal, Legea nr. 31/1990 și alte legi speciale, precum abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, bancruta simplă, bancruta frauduloasă, gestiunea frauduloasă, înșelăciunea, înșelăciunea privind asigurările, deturnarea licitațiilor publice, exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile, delapidarea, obținerea ilegală de fonduri, deturnarea de fonduri, în faza de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată, atât în camera preliminară, cât și în cercetarea judecătorească.

04

Contencios Administrativ & Fiscal

Contenciosul administrativ și fiscal ocupă un loc important în aria de practică a avocaților noștri.Avocații Popescu și Asociații oferă asistență juridică pe parcursul derulării inspecțiilor fiscale, redactează contestațiile prevăzute de lege împotriva deciziilor de impunere și a actelor premergătoare emise ca urmare a derulării activităților de inspecție fiscală, redactează  cererile de chemare în judecată ce tind la  anularea a actelor administrative emise ca urmare a finalizarii inspecției fiscale și le susțin în fața instanțelor specializate.

În acest domeniu de practică, avocații noștri acordă o atenție sporită colaborării cu experții contabili și consultanții fiscali.


05

Insolvență

Indiferent de calitatea Clientului, creditor sau debitor, oferim servicii de asistența juridică sau reprezentare  în materiile insolvenței și falimentului, pe parcursul derulării întregii proceduri concursuale.

Popescu și Asociații  are o experiență consitentă în  redactarea documentelor specifice acestor domenii, precum: cereri de deschidere a procedurilor de insolvență, cereri de admitere a creanțelor,  contestații privind înscrierea sau neînscrierea  acestora în tabelul creanțelor, contestații împotriva hotărârilor adunărilor creditorilor.

06

Executare Silită

În materia executării silite, Popescu și Asociații oferă servicii specifice profesiei de avocat pentru recuperarea creanțelor constatate sau izvorâte din  hotarâri judecătorești pronunțate în materie civilă sau penală ori  de/ din alte titluri executorii prevăzute de lege.

Indiferent de poziția Clientului, creditor sau debitor, avocații noștri asigură asistență juridică și reprezentare în raporturile cu executorii judecătorești și/sau în fața instanțelor de judecată în scopul formulării cererilor de executare silită, a cererilor de întoarcere a executării silite, asigură monitorizarea întregii proceduri de executare silită, identifică cele mai eficiente modalități de urmărire silită,  redactează contestații la executare și/sau cereri de suspendare a executării silite și le susțin în fața instanțelor judecătorești.

Aveți nevoie de reprezentare legală?


Va rugăm să ne contactați la telefon sau pe email folosind informațiile de mai jos:


Telefon

031.401.1713

Adresă Sediu

Bd. Unirii, Nr.20, Bl.5C, Ap.46, Sector 4, București, 040107

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Popescu și Asociații protejează și respectă confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


De aceea, atunci când utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectăm toate reglementările în materia protecţiei și securităţii datelor personale în acord cu dispozițiile legale în vigoare.Prelucrăm date cu caracter personal atunci când interacționăm cu clienți sau posibili clienți, când interacționăm cu colaboratorii noștri sau furnizorii de servicii.


În relațiile  cu clienții sau posibilii  clienți persoane fizice sau în relația cu reprezentanții legali, mandatari  ai  clienților sau posibililor  clienți persoane juridice.

Ce date prelucrăm?Prelucrăm date cu privire la persoana dumneavoastră (nume, prenume, data nașterii, cetăţenie, cod numeric personal, seria și numărul cărţii de identitate/pașaportului, funcția deținută etc.), date de contact (număr de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu/reședinţa etc.), date necesare în vederea emiterii documentelor fiscale, alte date necesare în vederea derulării raportului contractual, date referitoare la condamnări penale și sau fapte incriminate de legea penală, în ipoteza clienților pentru care se desfășoară activități juridice în materie penală, semnătura.


În ce scopuri prelucrăm date personale?Prelucrăm date cu caracter personal pentru încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților prestate în interesul dumneavoastră, în temeiul contractului încheiat între dumneavoastră și Popescu și Asociații, pentru completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de legislația incidentă, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului, pentru întocmirea documentelor financiar-contabile la care ne obligă legea, pentru arhivarea documentelor prevăzute de lege, în condițiile stabilite de aceasta, pentru recepționarea și/sau transmiterea corespondenței, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime în temeiul mandatului încredințat în virtutea contractului de asistență juridică semnat cu Popescu și Asociații, pentru îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților.


Totodată, prelucrăm date personale, în baza consimțământului dvs. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de asistență juridică sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de asistență juridică, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale stabilite în sarcina noastră, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime, atunci când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau interes în cadrul procedurilor judiciare.


În relațiile cu colaboratorii sau furnizorii de servicii.


Ce date prelucrăm?Prelucrăm date cu privire la persoana dumneavoastră (numele, prenumele, calitatea de reprezentant), date de contact (număr de telefon, adresa e-mail), date privind experiența profesională și/sau pregătirea profesională, date de identificare, semnătura.


Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când trebuie, să întreprindem anumite demersuri înainte de încheierea contractului cu dumneavoastră, precum și în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră.
În calitate de vizitatori ai paginii de internet www.popescusiasociatii.roPrelucrăm datele dumneavoastră ca urmare a accesării paginii de internet a Societății.


Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul îmbunătățirii conţinutului informativ al paginii noastre de internet.


Societatea a luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare astfel încât să asigure protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Popescu și Asociații utilizează mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranță în formă electronică şi fizică pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizată și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.Cu toate acestea, transmiterea informațiilor prin internet nu este complet securizată. Deşi luăm măsuri adecvate pentru a evita riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea informațiilor comunicate online.


Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi destinate utilizării de către Societate în calitate de operator și sunt comunicate următorilor destinatari, în cazuri temeinic justificate: autorități și instituții publice; alte entități precum: Oficiului Național al Registrului Comerțului, Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, instanțe judecătorești, executori judecătorești, notari publici, practicieni în insolvență, organele profesiei de avocat, furnizori/prestatori de servicii, colaboratori și parteneri ai Societății.


Dezvăluirea datelor către terți se face în acord cu prevederile legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât subzistă scopul prelucrării acestora atât pe întreaga durată a contractului de asistență juridică/ contractului încheiat cu dumneavoastră, cât și după încetarea contractului în vederea respectării obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.


Pe de altă parte, vă informăm că în baza prevederilor legale în vigoare avem obligația de a respecta termenele de păstrare / arhivare/ stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, o anumită perioadă de timp după încetarea raportului contractual.


În ipoteza în care prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază consimțământul dumneavoastră, prelucrarea se va realiza până la retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către noi precum obligația legală în acest sens.


Conform prevederilor legale incidente, aveți dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.


Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@popescușiasociatii.ro sau printr-o cerere scrisă transmisă pe adresa societății noastre.


În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.

Utilizând site-ul nostru, sunteți de acord cu cookie-urile care personalizează acest site.